Od pamtivijeka su ljudi šume poštovali i koristili njihove blagodeti za svoje potrebe. Moderni čovjek je zloupotrijebio bogatstvo prirode i tako ugrozio svoj opstanak.

          U današnje vrijeme je pravilna i odgovorna eksploatacija prirodnih bogatstava postala pitanje našeg daljeg opstanka. Šume dišu za nas i sa nama i briga o njima je i briga o nama. Pravilnom sječom i selekcijom dajemo šumama priliku da nam uzvrate sa ponudom dijela svojih potencijala.

          Nepravilna sječa i neodgovoran odnos prema šumama i prirodi uopšte stvaraju eroziju zemljišta koje su šume čuvale mnogo godina, uništavaju se staništa mnogih biljnih i životinjskih vrsta i stvaraju uslovi za širenje bolesti šuma. Samo pravilna sječa i odgovoran odnos prema šumskih bogatstvima stvaraju uslove za zdrav suživot čovjeka i prirode.

          Od svih šumskih proizvoda čovjek je najviše koristio drvo. Drvo se koristilo kao energent za grijanje, za izradu oruđa i posebno za izradu objekata za stanovanje. Kvalitet drveta u građevinarstvu je i dalje nedostižan iako je ostvaren ogroman napredak u nauci i tehnologiji. Drvo je i danas čist i kvalitetan energent i nezamjenljiv materijal u građevinarstvu. Ako se provodi selekcija i pošumljavanje, sječom šuma se umjesto uništavanja stvara trajan i neiscrpan izvor materijala vrhunskog kvaliteta za potrebe modernog čovjeka, kao što je bilo od davnina.

          Kupovinom proizvoda od drveta i poslovnom saradnjom sa prerađivačima koji su uspostavili pravilne odnose sa šumskim gazdinstvima ostvarujete svoje trenutne i buduće potrebe, a ujedno čuvate prirodno bogatstvo, od koga svi zavisimo. Samo odgovorno gazdovanje čuva šume. Iskusan i odgovoran čovjek iza sebe ostavlja pošumljena prostranstva, a ne pustoš.

          Pilana “Kršić BB” d.o.o. sarađuje sa provjerenim i dokazanim dobavljačima kvalitetnih trupaca. Otkupom sirovina dokazanog kvaliteta, pravilnim klasiranjem, pripremom i preradom dobijaju se proizvodi vrhunskog kvaliteta. 

          Briga o šumama ne prestaje samo na pravilnoj sječi. Globalno otopljavanje doprinosi negativnim uticajima na osjetljive šumske eko sisteme. Stvaraju se povoljni uslovi za razmnožavanje štetočina, koji mogu izazvati oštećenje šuma na velikim prostorima.

          Savremeni šumari i drugi stručnjaci znaju načine i imaju sredstva za kontrolu, preventivno djelovanje i pravovremeno suzbijanje mogućih epidemija. U šumi postoji suživot raznih biljnih i životinjskih vrsta, koje su međosobno uvezane i zavisne. Smanjena brojnost jedne vrste može izazvati smanjenje ili nekontrolisani rast brojnosti nekih drugih vrsta i tako poremetiti prirodnu ravnotežu.

          Polomljena ili oštećena stabla, preguste šume i drugi uzroci izazivaju štetne posljedice po zdravlje osjetljivih šumskih eko sistema. Sanacija, pravilna sječa i održavanje šuma su uslov našeg i njihovog zdravlja.  

          Kupovinom i poslovnom saradnjom sa provjerenim prerađivačima drveta čuvamo naše šume i dišemo zajedno sa njima. Pilana “Kršić BB” d.o.o. je provjereni proizvođač rezane građe, koji svoj razvoj duguje velikim prostranstvima prekrivenim zdravim šumama, zadovoljnim kupcima i dobavljačima kvalitetnog drveta.