Zdravlje šuma ima presudan uticaj na kvalitet trupaca, a trupci su polazna sirovina za proizvodnju rezane građe i direktno utiču na njen kvalitet.

          U prerađivačkim pogonima pilaneKršić BBd.o.o. trupci se režu prema odgovarajućim dimenzijama i namjeni. Proizvodimo grede, daske, krovne konstrukcije i ostale proizvode rezane građe. Za vrhunski kvalitet naših proizvoda veliki značaj ima sušenje.

          Drvena građa sadrži mnogo vode prije sušenja i voda izrazito negativno utiče na kvalitet proizvoda. Izrada proizvoda od sušene građe je daleko lakša, a proizvodi su kvalitetniji. Sušenjem se smanjuje težina građe i na taj način smanjuju troškovi transporta.

          Drvo sadrži slobodnu i vezanu vodu. Vezana voda se nalazi u ćelijama, teže se odstranjuje i ovaj dio procesa sušenja je složeniji. Razlikuju se procesi sušenja za različite vrste drveta. Brzina i temperatura sušenja se razlikuju i prilagođavaju vrsti drveta. Meke i tvrde vrste drveta se suše zavisno od vrste drveta, a ne od tvrdoće.

          Vlažnost vazduha se odražava na vlažnost osušene i neosušene građe. Proces izjednačavanja vlažnosti traje određeno vrijeme i vlažnost građe se održava na prosječnoj vlažnosti vazduha. Građa se skuplja i bubri tj. reaguje na sušenje i vlaženje i pri nekontrolisanim procesima sušenja može doći do prevelikih napona površinskog i unutrašnjeg dijela građe, koji uzrokuju pucanje pa čak i cijepanje građe.

          Debljina građe ima veliki značaj zbog napona koji nastaju usljed tokom sušenja. Građa se pravilnim sušenjem priprema za dalju eksploataciju. Zaostali naponi, nakon sušenja, između spoljnih i unutrašnjih dijelova građe mogu izazvati pucanje i cijepanje tokom mehaničke obrade. Regulisanjem odnosa površinske i unutrašnje vlažnosti neutrališu se zaostali naponi i tako građa dovodi u stanje koje omogućava nesmetanu eksploataciju.

 

Pilana "Kršić BB" d.o.o. ima iskusne dobavljače prvoklasnih trupaca. Kvalitet drveta je vrhunski i prerada ovakvog drveta olakšava proces izrade rezane građe vrhunskog kvaliteta. Sa ovakvim proizvodima novi poslovni dogovori i osvajanje novih tržišta postaju dio našeg budućeg poslovanja.